Strona główna
Królowie
Władze
Członkowie
Terminarz
Wyniki
Galeria
Historia
Statut
Archiwum
Kontakt
1% podatku
 

 

 
 

STATUT
BRACTWA KURKOWEGO
W KROBI
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

*1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Bractwo Kurkowe w Krobi, nazywane w dalszej części statutu
Bractwem.


*2
Siedzibą Bractwa jest miasto Krobia, a obszarem działania Rzeczpospolita Polska.*3.


Bractwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, ma osobowość prawną, która może posiadać
majątek ruchomy i nieruchomy.*4.
Celem działania Bractwa jest
a. pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do Rzeczpospolitej Polski
b. szerzenie postaw i ducha obywatelskiego wśród członków stowarzyszenia
c. podtrzymywanie wiekowych tradycji Bractwa


*5.

Bractwo realizuje swoje cele przez
a. ćwiczenia członków w używaniu strzeleckiej broni sportowej
b. organizowanie zawodów strzeleckich
c. wzajemne udzielanie życzliwej pomocy i pielęgnowanie życia towarzyskiego
d. współpracę z innymi stowarzyszeniami
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA


CZŁONKOWIE CZYNNI


*6.
Czynnym członkiem Bractwa może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.


*7.
Wniosek o przyjęcia na członka winien kandydat po zapoznaniu się ze statutem Bractwa — złożyć pisemnie do Zarządu Bractwa.
Wniosek musi zawierać rekomendację co najmniej dwóch czynnych członków Bractwa, nie będących członkami Zarządu.*8.
O przyjęciu kandydata w poczet czynnych członków Bractwa decyduje Zarząd. W razie odmowy Zarząd nie jest zobowiązany uzasadniać swojej decyzji.


*9.
Pełne prawa członkowskie uzyskuje kandydat po otrzymaniu formalnego pisemnego powiadomienia o przyjęciu, zapłaceniu wstępnego i składek za jeden kwartał, doręczeniu mu legitymacji członkowskiej oraz złożeniu ślubowania.


*10
Rota ślubowania ma następujące brzmienie: „Ślubuję, iż wedle najlepszej woli i chęci służyć będę Ojczyźnie oraz miastu Krobia w każdej potrzebie, przepisów Statutem i Regulaminem objętych oraz rozporządzeń władz Bractwa przestrzegać i dążyć wszystkimi siłami do wszechstronnego rozwoju Bractwa wystrzegając się wszelkiej działalności szkodliwej dla niego”


*11
Powyższe ślubowanie odczytuje I lub II Starszy i zobowiązuje nowo przyjętego członka
przez podanie ręki, który to akt stwierdza się protokolarnie.


*12
Członek czynny traci prawo przez
1) śmierć,
2) utratę obywatelstwa polskiego,
3) prawomocnie orzeczoną kuratelą nad członkiem,
4) pisemne dobrowolne wystąpienie,
5) wykluczenie członka z Bractwa, które może nastąpić jeżeli członek:
a) dopuścił się czynów niehonorowych,
b) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za czyn hańbiący,
c) jeżeli mu udowodniono działalność na szkodę Bractwa,
d) jeżeli w ciągu czterech miesięcy od powiadomienia nie zapłaci przysługujących Bractwu należności,
e) jeżeli nie przestrzega przepisów objętych Statutem lub Regulaminem, a w szczególności dopuści się regulaminu strzeleckiego celem
uzyskania nagrody dla siebie lub innych,
f) jeżeli prowadzi życie niemoralne.
Członek występujący lub wykluczony traci wszelkie prawa wobec Bractwa i nie może żądać
zwrotu wpisowego, składek, świadczeń pieniężnych oraz innych darowizn.


*13.
Członka czynnego można zawiesić w prawach członkowskich, jeżeli toczy się przeciwko
niemu postępowanie sądowe do czasu jego zakończenia.


*14
O wykluczeniu lub zawieszeniu decyduje Zarząd Bractwa zwykłą większością w głosowaniu tajnym. Członkowi wykluczonemu z Bractwa lub zawieszonemu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Sądu Honorowego w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia o wykluczeniu lub zawieszeniu.CZŁONKOWIE HONOROWI I WSPIERAJĄCY


*15.


Członkiem honorowym Bractwa może zostać osoba fizyczna bez względu na przynależność państwową, jeżeli oddała znaczne zasługi dla Bractwa.
Wniosek o nadanie tytułu honorowego członka Bractwa Zarząd przedkłada Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich, mogą natomiast zasilać kasę Bractwa dobrowolnymi datkami.
Członkiem wspierającym Bractwa może zostać osoba prawna lub fizyczna, jeżeli oddała znaczne zasługi dla Bractwa.
Członkowie honorowi wspierający posiadają tylko głos doradczy na Walnym Zebraniu bez biernego i czynnego prawa wyborczego.
Wniosek o utratę członkostwa honorowego i wspierającego Zarząd Bractwa przedkłada Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.PRAWA ł OBOWIĄZKI CZŁONKÓW CZYNNYCH*16.

Z godności członka czynnego łączą się prawa
noszenie stroju i oznak Bractwa podczas strzelań i wszelkich uroczystości Bractwa, branie udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu, piastowanie godności króla kurkowego i rycerzy kurkowych oraz wszelkich urzędów w Bractwie, korzystanie z urządzeń i funduszu zapomogi pośmiertnej, prawo do uzyskiwania nagród ustalonych regulaminem strzeleckim łub przez Zarząd. W razie śmierci ma członek zapewniony udział Bractwa w pogrzebie z wszelkimi honorami.

*17.

Do obowiązków każdego czynnego członka należy ścisłe przestrzeganie wszelkich przepisów niniejszym Statutem oraz Regulaminem Strzelania objętym, regularne płacenie składek członkowskich oraz składek na fundusz zapomóg pośmiertnych, udział we wszystkich zebraniach, pochodach, apelach, ćwiczeniach i uroczystościach Bractwa, bez względu na to, czy posiada strój Bractwa czy nie.
Członkowie winni brać udział we wszystkich tradycyjnych strzelaniach Bractwa.PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW HONOROWYCH I WSPIERAJĄCYCH

*18.

Członkom honorowych przysługuje prawo brania udziału we wszystkich strzelaninach, uroczystościach i zabawach Bractwa oraz do korzystania z funduszu zapomogi pośmiertnej (co jednak nie dotyczy osób prawnych), o ile płacili dobrowolnie na ten cel przepisane składki
Mają prawo udziału w zebraniach z głosem doradczym i mogą nosić strój Bractwa. Za najlepszy strzał Zarząd może im wyznaczyć nagrodę, nie mogą jednak piastować godności króla i rycerzy kurkowych.
Powyższe ograniczenia nie odnoszą się do członków honorowych wywodzących się z członków czynnych.

*19.
Do obowiązków każdego honorowego i wspierającego członka należy ścisłe przestrzeganie
wszelkich przepisów niniejszym Statutem oraz Regulaminem Strzelania objętym.
WŁADZE BRACTWA


*20.

Władzami Bractwa są
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3 Komisja Rewizyjna
4. Sąd Honorowy
WALNE I NADZWYCZAJNE ZEBRANIE


*21.
Roczne Walne Zebranie odbywa się co najmniej czternaści dni przed Zielonymi Swiątkami w miejscu wyznaczonym przez Zarząd
Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd może zwołać w każdym czasie, obowiązany jest jednak je zwołać na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/2 członków czynnych, nie później niż w przeciągu 30 dni od otrzymania wniosku.


*22.
O ile w wyznaczony czasie przybędzie na Walne zebranie mniej niż połowa członków, wówczas drugie zebranie odbywa się w pół godziny później bez względu na ilość obecnych. Należy jednak o tym umieścić wzmiankę w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania. Uchwały zapadają większością głosów (50% + 1 głos) w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów, głos decydujący przysługuje I Starszemu.


*23
Walne Zebranie sprawozdawczo — wyborcze powinno odbywać się co trzy lata.


*24
Do kompetencji Walnego zebrania sprawozdawczo — wyborczego należy
a. wybór Zarządu Bractwa,
b. wybór Komisji rewizyjnej,
c. wybór Komendanta Bractwa,
d. wybór Sądu Honorowego
dokonane w głosowaniu tajnym.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie budżetu,
b. ustalanie wysokości składki i opłat członkowskich,
c. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania prawa, zbywania i obciążania nieruchomości,
d. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
e. ustalanie zmian w Statucie Bractwa,

f wprowadzanie zmian do Regulaminu Sądu Honorowego i Regulaminu Działalności Gospodarczej,
g. ustalanie kierunków działania Bractwa,
h. wybór delegatów na Zjazd Zjednoczenia Bractw,
i podjęcie decyzji o likwidacji Bractwa.


*25.
Walnemu Zebraniu przewodniczy 1 Starszy lub w jego zastępstwie II Starszy Bractwa Prawa głosu udziela przewodniczący w takim porządku, w jakim mówcy zgłaszają chęć wystąpienia. Mówcę, który odbiega od tematu lub przemawia w sposób niewłaściwy przewodniczący przywołuje do porządku, a w razie, gdy to nie odniesie skutku, odbiera głos.


*26
Głosowania Walnego zebrania są jawne, chyba że, niniejszy Statut przewiduje tajność głosowania. Przewodniczący zarządza także tajność głosowania wówczas, gdy taki wniosek zgłosi choćby jeden uprawniony do głosowania i wniosek uzyskał poparcie co najmniej połowy zebranych
O przyjęciu uchwał decyduje większość (50% + 1 głos) prawidłowo oddanych głosów.


*27.
Na czele Bractwa stoi Zarząd, który składa się z I Starszego, II Starszego, Sekretarza,
Skarbnika i od2 do 5 członków.
I lub II Starszy przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Bractwa upoważniony jest I Starszy i Skarbnik
lub II Starszy i Skarbnik.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata, jednak nie dłużej niż 42 miesiące


*28.
Podczas wyboru członków Zarządu przewodniczący zebrania zdaje prowadzenie w ręce najstarszego wiekiem spośród obecnych członków.
Walne Zebranie wybiera I Starszego w oddzielnym tajnym głosowaniu. Walne Zebranie wybierając Zarząd przydziela określone funkcje w Zarządzie.
Do obliczania głosów przewodniczący powołuje trzyosobowa komisję skrutacyjną.


*29.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności;
a. wykonywanie wszelkich uchwał Walnego Zebrania i Sądu Honorowego
b. czuwanie nad nie przekraczaniem ustalonego przez Walne Zebranie budżetu
c. mianowanie i awansowanie oficerów i innych szarz Bractwa z wyjątkiem Komendanta
d. wydawanie regulaminu strzeleckiego
e. troszczenie się o to, aby nieruchomości jak i ruchomości Bractwa utrzymywane były w należytym porządku
f. wyznaczanie członków czynnych, honorowych lub gości, którzy maja oddać
strzały honorowe podczas poszczególnych strzelań tradycyjnych
g organizowanie uroczystości i imprez Bractwa
h. czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem przepisów niniejszego Statutu
i. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu kandydatów w poczet Bractwa
j. podejmowanie decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu członków Bractwa.

Uchwały Zarządu są prawomocne i obowiązujące o ile zapadają przy udziale I lub II Starszego — większością głosów (50% + I głos) w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos I Starszego.


*30.
Udzielenie absolutorium Zarządowi następuje na Walnym Zebraniu przed Zielonymi
Swiątkami


*31.
W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
a. aktualny król zielono — świąteczny Bractwa
b. aktualny Komendant Bractwa


SĄD HONOROWY


*32.
Sąd Honorowy Bractwa składa się z wybranych przez Walne Zebranie od 3 do 5 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego. Członkami Sądu Honorowego nie mogą być członkowie Zarządu, Komendant Bractwa i członkowie poniżej 30 lat. Kadencja Sądu Honorowego trwa trzy lata.


*33.
Do kompetencji Sądu Honorowego należy rozpatrywanie i załatwianie wszelkich spraw
honorowych członków Bractwa.


*34.
Sąd Honorowy wdraża postępowanie i wyznacza rozprawę, na którą wzywa zainteresowane strony, świadków i rzeczoznawców na wniosek Zarządu lub poszczególnych członków Bractwa odwołujących się od decyzji Zarządu. Orzeczenie ogłasza ustnie Przewodniczący, a następnie w ciągu miesiąca doręcza się je na piśmie z uzasadnieniem zainteresowanym stronom.


*35.
Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Honorowym określa regulamin Sądu
Honorowego. Od orzeczeń Sądu Honorowego nie przysługuje odwołanie. Uchwały Sądu
Honorowego są ważne, gdy zapadają większością głosów (50% + 1 głos) przy pełnym
składzie Sądu.
KOMISJA REWIZYJNA


*36.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Bractwa. Składa się z trzech członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.


*37
Jako organ kontroli wewnętrznej Komisja Rewizyjna ma za zadanie wgląd do dokumentacji finansowej Bractwa, żądanie wyjaśnień od Zarządu w zakresie jego bieżącej działalności, wstrzymanie wykonania uchwały Zarządu w przypadku, gdy mogłoby to narazić Bractwo na szkodę lub gdy uchwała jest niezgodna z obowiązującym prawem.


*38.
O uchyleniu lub utrzymaniu w mocy uchwały, o której mowa wyżej decyduje Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy zapadają większością głosów (50% + 1 głos) przy pełnym składzie Komisji.


*39
Uzupełnienie składu Zarządu, Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej odbywa się w formie wyborów uzupełniających przeprowadzonych na najbliższym Walnym Zebraniu. Wybory uzupełniające zarządza się na wniosek przewodniczącego Walnego Zebrania. Można dokooptować nie więcej niż l/3 składu organów.
MAJĄTEK BRACTWA


*40.
Bractwo w Krobi posiada majątek ruchomy i nieruchomy.


*41.
Majątek Bractwa powstaje z
a. składek członkowskich i wstępnego
b. darowizn
c. spadków
d zapisów
e dochodów z własnej działalności i majątku Bractwa
f. ofiarności publicznej


*42.
Zarząd może zaciągać zobowiązania majątkowe za zgodą Walnego Zebrania podjętą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Bractwa. Do oświadczenia woli w sprawach majątkowych oraz do ważności dokumentów wymagane są podpisy I Starszego i Skarbnika lub II Starszego i Skarbnika.


*43.
Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z prowadzonej działalności
gospodarczej stanowi majątek Bractwa

*44.

Majątek Bractwa słuzy realizacji celów określonych w Statucie Bractwa. Wszelkie
uzasadnione wydatki związane z działalnością Bractwa ponosi kasa Bractwa.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


*45
I Regulamin strzelania zwykłego, premiowego oraz o godność króla kurkowego
określone zostają odrębnym regulaminem opracowanym przez Zarząd Bractwa
na zebraniu Zarządu.
2. Przepisy dotyczące umundurowania Bractwa i występowanie w nich określa odrębny przepis opracowany przez Zarząd i zatwierdzony na Walnym Zebraniu. Przepis musi
być zgodny z obowiązującym w tym zakresie prawem.
3. Insygnia Bractwa można nosić tylko podczas uroczystości Bractwa lub uczestnictwa w innych obchodach, naradach, zjazdach związanych ze stowarzyszeniem.
LIKWIDACJA BRACTWA


*46.
Likwidacja Bractwa następuje:
a. na skutek uchwały Walnego Zebrania, większością głosów (50% + 1 głos), przy obecności co najmniej połowy liczby członków Bractwa
b przez sąd
ZMIANY STATUTU


*47.
Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w formie uchwały Walnego zebrania
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Bractwa.


*48.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Bractwa przez Sąd Rejestrowy.


Copyright © 2018 Bractwo Kurkowe w Krobi. All rights reserved. Web design S.Bukowski